| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty na studia  przyjmują oraz informacji udzielają dziekanaty wydziałów. 


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA; JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (jednolite studia magisterskie realizowane tylko na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna):
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • świadectwo dojrzałości (oryginał/ odpis/ duplikat wystawiony przez szkołę średnią/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis/duplikat wystawiony przez szkołę średnią - do wglądu),
 • aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersja elektroniczna o wymiarach 400x500 pikseli złożona na nośniku elektronicznym,
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 250 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów); potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !
 • dowód osobisty (do wglądu).

Uznanie zagranicznego świadectwa dojrzałości/dyplomu - sprawdź szczegółyW dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersja elektroniczna o wymiarach 400x500 pikseli złożona na nośniku elektronicznym,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (dot. kandydatów spoza AH, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia), 
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 250 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów); potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !
 • dowód osobisty (do wglądu).

STUDIA PODYPLOMOWE:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę wydziału),
 • dowód osobisty (do wglądu),

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - LOGOPEDIA:

 • nienaganna wymowa (rozmowa kwalifikacyjna),
 • prawidłowy słuch (potwierdzony wynikiem badania audiometrycznego słuchu),
 • brak przeciwwskazań do pracy głosem (zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Sekretariat Szkoły: ul. Mickiewicza 36B. Rekrutacja trwa do 20 września.

 SZKOŁA DOKTORSKA:

 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów I i II stopnia/jednolitych magisterskich oraz suplement studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • certyfikat znajomości języka obcego/dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe z ostatnich 3 lat, w szczególności kserokopie strony tytułowej potwierdzającą autorstwo publikacji, dyplomów/certyfikatów potwierdzających przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, itp. Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez Komisję Rekrutacyjną przy ocenie kandydata;
 • opis projektu badawczego o objętości 4 - 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
  - proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),

  - cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności,
   
  - pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,

  - stan badań,

  - proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,

  - zakres przewidywanych kwerend badawczych,
 • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule "opłata kwalifikacyjna Szkoła doktorska"),
 • dowód osobisty (do wglądu).

podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta (podanie należy złożyć w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 36A).