Strona główna » Rekrutacja do Akademii Humanistycznej » Warunki/regulaminy przyjęć » Studia pierwszego/ drugiego stopnia/ jednolite studia magisterskie
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PIERWSZEGO/ DRUGIEGO STOPNIA/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Regulamin przyjęć na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 
lub jednolite studia magisterskie
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
na rok akademicki 2019/2020

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Rejestrację kandydatów na studia oraz przyjmowanie dokumentów prowadzą dziekanaty wydziałów.
 2. Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2019 r.
 3. Rozpoczęcie zajęć dla studentów pierwszego roku jest możliwe przed zakończeniem rekrutacji.
  Informację o terminie rozpoczęcia zajęć zamieszcza się na stronie internetowej wydziału.
 4. Kandydat na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie składa dokumenty na kierunek studiów. Uruchomienie kierunku zależy od liczby kandydatów zapisanych na danym kierunku. Decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kierunku może być podjęta przed zakończeniem rekrutacji.
 5. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera specjalność w chwili składania dokumentów.
  Uruchomienie kierunku/specjalności zależy od liczby kandydatów zapisanych na danym kierunku/specjalności. Decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kierunku/specjalności może być podjęta przed zakończeniem rekrutacji.

§ 2. Wymagane dokumenty

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie składa następujące dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Biurze Rektora, w dziekanatach lub ze strony www.ah.edu.pl);
  2) świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis/duplikat wystawiony przez szkołę średnią/Okręgową Komisję Egzaminacyjną);
  3) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wersję elektroniczną o wymiarach 400x500 px na nośniku elektronicznym;
  4) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
  5) dowód osobisty (do wglądu).
 2. Kandydat na studia drugiego stopnia składa następujące dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Biurze Rektora, w dziekanatach lub ze strony www.ah.edu.pl);
  2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3) zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (dotyczy kandydatów spoza AH, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia);
  4) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wersję elektroniczną o wymiarach 400x500 px na nośniku elektronicznym;
  5) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
  6) dowód osobisty (do wglądu).
 3. Kandydat – cudzoziemiec składa następujące dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Biurze Rektora, w dziekanatach lub ze strony www.ah.edu.pl);
  2) podanie o przyjęcie na studia;
  3) świadectwo dojrzałości/dyplom lub ich odpowiedniki wraz z suplementem;
  4) poświadczenie świadectwa dojrzałości/dyplomu w formie legalizacji lub apostille;
  5) zaświadczenie o nostryfikacji odpowiednika świadectwa dojrzałości/dyplomu (jeżeli dotyczy);
  6) zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania. Zaświadczenie musi być wystawione przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo dojrzałości/dyplom, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo dojrzałości/dyplom albo przez właściwą rzeczowo instytucję w Polsce;
  7) tłumaczenie świadectwa dojrzałości/dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  8) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wersję elektroniczną o wymiarach 400x500 px na nośniku elektronicznym;
  9) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów i poziomie kształcenia;
  10) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  11) certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;
  12) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
  13) paszport (do wglądu);
  14) Kartę Polaka (jeżeli dotyczy);
  15) wizę/kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  16) zgodę osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim kandydatem dotyczącą podjęcia studiów, zawierania umów finansowych oraz zakwaterowania w Domu Studenta.

 § 3. Przyjęcie na studia kandydatów z maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym

 1. Na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Opłata wpisowa

 1. Opłatę wpisową wnosi się na rachunek bankowy Akademii:
  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964.
 2. Przy wpłacie na rachunek bankowy należy obowiązkowo podać nazwę kierunku studiów.
 3. Opłata wpisowa wynosi 250 zł.
 4. Opłata wpisowa podlega zwrotowi kandydatowi na studia:
  1) w całości, w przypadku:
     a) nieuruchomienia kierunku studiów;
     b) nieuruchomienia specjalności na studiach drugiego stopnia;
  2) w wysokości 20%, jeżeli rezygnacja z podjęcia studiów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia dokumentów.
 5. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, jeżeli:
  1) rezygnacja nastąpi po upływie 7 dni od daty złożenia dokumentów;
  2) dokumenty na studia zostały złożone po 30 września 2019 r.
 6. Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia Akademii ubiegający się o przyjęcie na studia są zwolnieni z opłaty wpisowej.
 7. Absolwenci studiów podyplomowych AH ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

§ 5. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Wstęp na studia jest wolny.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, a w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
 3. W przypadku wątpliwości co do spełniania kryteriów rekrutacyjnych o przyjęciu na studia decyduje dziekan wydziału.
 4. Osoby, które ukończyły studia, na których było realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodne ze standardami kształcenia określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., z uwzględnieniem kwalifikacji nauczycielskich wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i  klas I-III szkoły podstawowej, a będą chciały podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć.
 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 6. Decyzja o przyjęciu na studia nie jest jednoznaczna z decyzją o uruchomieniu studiów.

§ 6. Immatrykulacja

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Treść ślubowania określa statut Akademii.

§ 7. Czesne

 1. Wysokość czesnego określa Rektor w drodze zarządzenia. Informację o wysokości opłat Akademia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
 2. Czesne za każdy rok akademicki można wpłacać:
  1) w dwóch równych ratach (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze) lub
  2) w czterech równych ratach (I rata - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym, II rata do 15 grudnia, III rata - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim, IV rata do 15 maja).
 3. Osoba, która składa rezygnację przed wpłatą raty czesnego, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za zajęcia, które zostały dla niej zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.

 § 8. Rezygnacja

 1. Rezygnację z podjęcia studiów kandydat/osoba przyjęta na studia zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Po zgłoszeniu rezygnacji dokumenty zostaną zwrócone:
  1) do rąk własnych kandydata/ osoby przyjętej na studia za potwierdzeniem odbioru;
  2) na pisemny wniosek kandydata/ osoby przyjętej na studia pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.