| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

Regulamin przyjęć na studia podyplomowe
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

na rok akademicki 2019/2020

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Rejestrację kandydatów na studia podyplomowe oraz przyjmowanie dokumentów prowadzą dziekanaty wydziałów.
 2. Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2019 r.
 3. Uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby kandydatów zapisanych na dane studia.
  Decyzja o uruchomieniu studiów jest podejmowana po zakończeniu rekrutacji.
 4. Informacja o terminie rozpoczęcia zajęć jest zamieszczana na wydziałowych stronach internetowych.

 § 2. Wymagane dokumenty

 1. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w dziekanatach albo ze strony www.ah.edu.pl);
  2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  4) dowód wniesienia opłaty wpisowej;
  5) dowód osobisty (do wglądu).

  Kandydat na studia podyplomowe – logopedia składa dodatkowo:
   
  1) audiogram,
  2) zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry o braku przeciwwskazań do pracy głosem,
  3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 2. Kandydat – cudzoziemiec składa następujące dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w dziekanatach albo ze strony www.ah.edu.pl);
  2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;
  3) poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille;

  4) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (jeżeli dotyczy);

  5) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia/trzeciego stopnia w państwie jego wydania;
  6) tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się
  na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  7) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
  8) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranych studiach podyplomowych;
  9) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

  10) certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;

  11) dowód wniesienia opłatywpisowej;
  12) paszport (do wglądu);
  13) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Przyjęcie na studia kandydatów z dyplomem zagranicznym

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego lub trzeciego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 4. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Wstęp na studia jest wolny.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Warunkiem przyjęcia na specjalność nauczycielską jest również spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe logopedii jest również pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. O przyjęciu kandydata na studia decyduje dziekan wydziału.
 6. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.

 § 5. Opłata wpisowa

 1. Opłatę wpisową wnosi się na rachunek bankowy Akademii:
  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964.
 2. Przy wpłacie na rachunek bankowy należy obowiązkowo podać nazwę wydziału.
 3. Opłata wpisowa wynosi 200 zł.
 4. Opłata wpisowa podlega zwrotowi:
  1) w całości, jeżeli studia nie zostaną uruchomione;
  2) w wysokości 50%, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, jeżeli rezygnacja nastąpi po rozpoczęciu zajęć.
 6. Absolwenci studiów pierwszego/drugiego stopnia lub studiów podyplomowych Akademii ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej. 

 § 6. Czesne

 1. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązuje się wnosić czesne za rok akademicki w dwóch równych ratach (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w danym semestrze).
 2. Słuchacz studiów podyplomowych, który składa rezygnację przed wpłatą raty czesnego jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia, które zostały dla niego zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.
 3. Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa Rektor w drodze zarządzenia. Zarządzenie Akademia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
 4. Pełna opłata za studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020:

Wydział Administracji

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.600 zł


Wydział Historyczny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 2.550 zł


Wydział Nauk Politycznych

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 2.500 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry): 3.000 zł


Wydział Pedagogiczny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (4 semestry): 5.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): 3.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry): 2.500 zł

 

 § 7. Rezygnacja

 1. Rezygnację z podjęcia studiów kandydat zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Po zgłoszeniu rezygnacji dokumenty zostaną zwrócone:
  1) do rąk własnych kandydata za potwierdzeniem odbioru;

  2) na pisemny wniosek kandydata pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru
  .