| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
SZKOŁA DOKTORSKA

Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

na rok akademicki 2019/2020

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Zapisy do Szkoły Doktorskiej prowadzi Sekretariat Szkoły Doktorskiej, ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk.
 2. Zapisy trwają od 1 lipca do 31 sierpnia oraz od 1 do 31 października 2019 r.
 3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
 4. Wszelkie informacje dotyczące Szkoły Doktorskiej są zamieszczane na stronie internetowej Uczelni.

 § 2. Wymagane dokumenty

 1. Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa:
  1) kwestionariusz osobowy - druk do pobrania ze strony internetowej;
  2) życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych;

  3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

  4) zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów I i II stopnia/jednolitych magisterskich oraz suplement studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

  5) certyfikat znajomości języka obcego/dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada;

  6) wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe
  z ostatnich 3 lat, w szczególności kserokopie strony tytułowej potwierdzającą autorstwo publikacji, dyplomów/certyfikatów potwierdzających przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, itp. 
  Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez Komisję Rekrutacyjną przy ocenie kandydata;

  7) opis projektu badawczego o objętości 4 - 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:

  a)   proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),

  b)   cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności,

  c)  pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi
  w Uczelni,
  d)   stan badań,

  e)   proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,
   
  f)   zakres przewidywanych kwerend badawczych;

  8) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w wersji elektronicznej 400x500 pikseli;

  9) dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł;

  10) dowód osobisty (do wglądu).

 2. Kandydat – cudzoziemiec składa dodatkowo:
  1) poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille;

  2) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (jeżeli dotyczy);

  3) tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości;

  4) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego w kraju, w którym został uzyskany wystawione przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała dyplom, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom albo dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w Polsce;

  5) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia studiów doktoranckich;

  6) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

  7) certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego;

  8) paszport (do wglądu);

  9) Kartę Polaka (jeżeli dotyczy);

  10) wizę lub kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


  Dokumenty wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 3. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów Sekretariat Szkoły Doktorskiej wzywa kandydata do ich uzupełnienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia powiadomienia. Kandydata wzywa się za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu osobowym. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 § 3. Przyjęcie kandydatów z dyplomem zagranicznym

 1. Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dyplomów wydanych w krajach Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli dany dyplom w takim kraju upoważnia do ubiegania się o stopień doktora, to upoważnia on również do ubiegania się o doktorat w Polsce.
  W przypadku wątpliwości odnoszących do zagranicznego dyplomu kandydata Kierownik Szkoły Doktorskiej może wystąpić do dyrektora NAWA z prośbą o udzielenie informacji na temat danego dyplomu dotyczących poziomu ukończonych studiów, jakie dyplom ten potwierdza, i statusu instytucji (uczelni), która go wydała.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie doktorskie na podstawie:
  1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych
  w tych umowach;
  3) decyzji Ministra;

  4) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do jej stypendystów;

  5) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

  6) decyzji administracyjnej Rektora.

 § 4. Przyjęcie kandydatów nieposiadających tytułu zawodowego magistra

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do Szkoły Doktorskiej może zostać przyjęta osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył 3 rok jednolitych studiów magisterskich.

 § 5. Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej

 1. Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej zwana dalej Komisją Rekrutacyjną prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej.
 2. Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
 3. Komisję Rekrutacyjną powołuje się w terminie do 30 czerwca dla rekrutacji w pierwszym terminie oraz do 30 września dla rekrutacji w drugim terminie.
 4. Kadencja Komisji Rekrutacyjnej przypada na okres prowadzonego w danym roku akademickim postępowania rekrutacyjnego.
 5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  1) przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, powoływany spośród pracowników etatowych Uczelni, posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;

  2) po jednym przedstawicielu każdej z dyscyplin, w której prowadzone jest kształcenie doktorantów, co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem § 13. ust. 3 pkt 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora;

  3) jeden przedstawiciel dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie doktorantów, a w której nie specjalizuje się przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego;

  4) przedstawiciel Samorządu Doktorantów, zarekomendowany przez ten organ.
 6. Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza, który we współpracy z Sekretariatem prowadzi dokumentację czynności w postępowaniach rekrutacyjnych. 
 7. Członek Komisji Rekrutacyjnej informuje pozostałych członków komisji o wszelkich okolicznościach, które mogą wpływać na jego bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów do Szkoły Doktorskiej. Komisja Rekrutacyjna może postanowić o wyłączeniu członka komisji z procedury oceny danego kandydata, jeżeli udział tego członka mógłby wzbudzać uzasadnione wątpliwości. Wyłączenie członka Komisji Rekrutacyjnej od oceny danego kandydata odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji. 
 8. Uchwały Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 
 9. Komisja Rekrutacyjna:
  1) weryfikuje dokumenty złożone przez kandydatów;

  2) przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne;

  3) podejmuje decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej;

  4) rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy składane od negatywnych decyzji rekrutacyjnych.
   
 10. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej:
  1) weryfikuje dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przed przekazaniem do Komisji Rekrutacyjnej;

  2) zawiadamia kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

  3) sporządza dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego.

 § 6. Postępowanie kwalifikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie predyspozycji kandydatów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.
 2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie kompletu dokumentów.
 3. W postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1) dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (oceny ze studiów, praca magisterska, uczestnictwo
  w studenckim ruchu naukowym, publikacje);
  2) projekt badawczy (oryginalność tematu i metod badawczych oraz realność wykonania
  w zakładanym czasie);
  3) podstawowe kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu badawczego (znajomość języków obcych, kompetencje w zakresie nauk pomocniczych, kompetencje w zakresie technologii informacyjnych);

  4) wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza predyspozycje kandydata do pracy naukowej i wiedzę z dziedziny/dyscypliny, z której zamierza przygotować rozprawę doktorską.
 5. Kandydat przygotowuje prezentację z zakresu planowanej problematyki badawczej, na nie więcej niż 15 minut. W trakcie prezentacji może korzystać ze sprzętu multimedialnego.
 6. Komisja Rekrutacyjna ocenia:
  1) znajomość stanu badań w zakresie formułowanych pytań i hipotez badawczych oraz stopień sprecyzowania planu badań,

  2) znaczenie planowanych badań dla rozwoju wybranej dyscypliny naukowej,

  3) możliwość realizacji planu badawczego w czasie studiów doktoranckich,

  4) klarowność, poprawność językową, logiczną spójność, metodologię.
 7. Komisja Rekrutacyjna może zadawać kandydatowi pytania (również w języku obcym).
 8. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć potencjalny opiekun naukowy kandydata. 
 9. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym są punktowane.
 10. Kandydat może uzyskać maksymalnie: 20 punktów za dorobek naukowy, 40 punktów za projekt badawczy, 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną i 20 punktów za podstawowe kwalifikacje.
 11. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest uzyskanie przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym co najmniej 75 punktów.
 12. Komisja Rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów w określonej dziedzinie na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 13. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a następnie wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 14. Na pierwszy rok studiów doktoranckich mogą zostać zakwalifikowani kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali najwyższe liczby punków zajmując najwyższe pozycje na prowadzonej dla dyscypliny naukowej liście rankingowej, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

 § 7. Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej

 1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Listę osób przyjętych zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni w terminie do 25 września dla osób przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji oraz do 25 listopada dla osób przyjętych w drugim terminie rekrutacji.
 2. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 3. Podstawą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może być wyłącznie naruszenie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
 4. Decyzja wydana w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.
 5. W przypadku kandydatów – cudzoziemców wpisanie na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 8. Opłaty

 1. Opłatę kwalifikacyjną wnosi się na rachunek bankowy Uczelni.
 2. Opłata kwalifikacyjna wynosi 200 zł; opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 9. Rezygnacja

 1. Rezygnację z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej kandydat zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Po zgłoszeniu rezygnacji dokumenty zostaną zwrócone:
  1) do rąk własnych kandydata za potwierdzeniem odbioru;

  2) pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.