| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
ERASMUS+

Erasmus+

- nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

 

Erasmus+, który wystartował 1 stycznia 2014 roku, ma zadanie wspierać edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Około 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro, będzie on trwał do 2020 roku. W grudniu 2013 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora „Kartę Erasmus+ szkolnictwa wyższego”, czyli prawo do ubiegania się o fundusze unijne na projekty z zakresu dydaktyki i mobilności, uznając, że AH jest właściwie przygotowana do nowego programu.

Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach z ponad 25 lat funkcjonowania europejskich programów na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży obejmujących współpracę w wymiarze zarówno wewnątrzunijnym, jak i międzynarodowym. Erasmus+ jest wynikiem połączenia następujących europejskich programów realizowanych przez Komisję w latach 2007–2013:

* programu „Uczenie się przez całe życie”;

* Młodzież w działaniu

* Tempus

* Erasmus Mundus

* Alfa

* Edulink

Wspomniane programy wspierały działania w dziedzinie szkolnictwa wyższego (w tym jego wymiaru międzynarodowego), kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego, kształcenia dorosłych oraz młodzieży (w tym w wymiarze międzynarodowym).

Erasmus+ ma na celu wykroczenie poza zakres wspomnianych programów przez promowanie synergii i wzajemnego inspirowania się w różnych dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, eliminowanie sztucznych granic między poszczególnymi działaniami i projektami, wspieranie nowych pomysłów, przyciąganie nowych podmiotów ze środowiska pracy i społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie nowych form współpracy.

Erasmus+ ma z założenia stanowić skuteczniejszy instrument pozwalający na zaradzenie rzeczywistym potrzebom w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Europie i poza nią.

                                                 

Karta Studenta Erasmusa

Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd za granicę - do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki.

Karta Studenta Erasmusa określa prawa i obowiązki Studenta Erasmusa oraz informuje, czego należy oczekiwać od uczelni wysyłającej, uczelni/instytucji/organizacji przyjmującej  na poszczególnych etapach realizacji wyjazdu.

I.       Przed wyjazdem

II.    Podczas mobilności

III. Po zakończeniu mobilności

Jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Twojej mobilności napotkasz na problem: