Strona główna » DOKTORATY
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DOKTORATY


Do 14 kwietnia zajęcia TYLKO w trybie online.

Decyzją rektorów Uczelni Vistula do 14 kwietnia 2020 r. zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy w tradycyjnej formule zostają odwołane i zastąpione formułą opartą na nauczaniu zdalnym. Szczegółowe informacje na ten temat wykładowcy i studenci otrzymają mailem.

Do 14 kwietnia 2020 r. odwołane zostają też wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym oraz wymiana akademicka i wyjazdy służbowe do innych krajów.

Decyzja rektorów wynika z troski o społeczność Uczelni, a nie z bezpośredniego zagrożenia.

Rekrutacja pozostaje otwarta, a administracja Uczelni funkcjonuje bez zmian.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora.

Zarządzenie Rektora AFiB Vistula


Akademia prowadzi postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz wymagana dokumentacja znajdują się w zakładce: doktoraty w trybie eksternistycznym.

SEMINARIA DOKTORSKIE/DOKTORATY W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

Dyrektor Jednostki ds. Doktorantów: dr hab. Radosław Lolo

Biuro: mgr Hanna Żurawińska - Specjalista ds. obsługi doktorantów,
tel. (23) 692-97-23; e-mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl
Czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00;
sobota - niedziela (w terminach zajęć) w godz. 8.00-14.00.


ZMIANOM NIE ULEGAJĄ:
1. Zasady określone w wcześniej zawartych umowach.
2. Wysokość opłat.
3. Numer konta bankowego (zakładka Kwestura).

PROGRAM ZAJĘĆ
 
PLAN ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW DOKTORSKICH oraz DOKTORANTÓW W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM w dyscyplinach: historia oraz nauki o polityce i administracji (semestr letni)

UWAGA DOKTORANCI W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AFiB Vistula nr 1/03/2020 z dnia 10 marca 2020 r. zawiesza się wszystkie zajęcia dla doktorantów w tradycyjnej formie do 14 kwietnia. Przewidziane w siatce zajęć wykłady dostępne będą w trybie on-line i będą zamieszczane sukcesywnie na oddzielnej podstronie. Rekomenduje się jako formę zajęć seminaryjnych konsultacje indywidualne z promotorami lub opiekunami naukowymi, zwłaszcza przy pomocy komunikatorów na odległość.
 
dr hab. Radosław Lolo
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

TERMINARZ SEMINARIÓW DOKTORSKICH w dyscyplinie historia (marzec 2020 r.)


SZKOŁA DOKTORSKA

Akademia prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach: historia oraz nauki o polityce i administracji.

UWAGA DOKTORANCI ZE SZKOŁY DOKTORSKIEJ

W związku z zawieszeniem zajęć w tradycyjnej formule do 14 kwietnia br., informuję co następuje:

1. W odrębnej zakładce zamieszczane będą sukcesywnie konspekty zajęć, które zaplanowano według harmonogramu, celem realizacji ich w trybie on-line.

2. Rekomenduje się utrzymanie stałego kontaktu z promotorami celem odbywania indywidualnych konsultacji za pomocą komunikatorów na odległość.

3. Przedłuża się okres wypełnienia zaliczeniowych kart egzaminacyjnych do dnia 22 kwietnia br.

dr hab. Radosław Lolo

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Wykład nr 1

 

ORGANY SZKOŁY:Regulamin Szkoły Doktorskiej »»

Zasady i tryb rekrutacji »»

Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
 

Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Sekretariat Szkoły.
 Rekrutacja trwa do 20 września.

DOKUMENTY APLIKACYJNE:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów I i II stopnia/jednolitych magisterskich oraz suplement studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • certyfikat znajomości języka obcego/dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe z ostatnich 3 lat, w szczególności kserokopie strony tytułowej potwierdzającą autorstwo publikacji, dyplomów/certyfikatów potwierdzających przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, itp. Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez Komisję Rekrutacyjną przy ocenie kandydata;
 • opis projektu badawczego o objętości 4 - 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
  - proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),
  - cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności, 
  - pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,
  - stan badań,
  - proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,
  - zakres przewidywanych kwerend badawczych,
 • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule "opłata kwalifikacyjna Szkoła doktorska"),
 • dowód osobisty (do wglądu).

 


Regulamin seminariów doktorskich

Regulamin seminariów doktorskich (obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)

zmiany w Regulaminie seminariów doktorskich


Zarządzenia Rektora

Zasady pobierania i wysokość opłat za studia i inne usługi edukacyjne

Interpretacja zapisu dotyczącego 50% czesnego - pobierz

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą 

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia