| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KADRA DYDAKTYCZNA

 

prof. dr hab. Adam Koseski


Pełnione funkcje:

Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (2004 - 2019), I Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej (1994-2004)

Zainteresowania naukowo-badawcze:

najnowsze dzieje powszechne, zwłaszcza problematyka bałkańska oraz losy Polaków na Wschodzie.

Wybrane publikacje:

 • Bułgaria w polityce europejskiej 1944-1948, 1975;
 • Europejskie państwa socjalistyczne 1948-1960.
 • Zarys rozwoju politycznego, 1977;
 • Ludowa Republika Bułgarii 1944-1980.
 • Zarys rozwoju politycznego, 1980;
 • Albania. Krótki zarys dziejów,1987;
 • współaut. Międzynarodowy ruch robotniczy, t. 2, 1976;
 • Emigracja z ziem polskich w XX wieku 1998;
 • Polonia w walce o niepodległość 1914-1920, 2000;
 • W bałkańskim tyglu, 2002;
 • Procesy migracji ludności polskiej, 2002;
 • współautor i red. serii dokumentów O Niepodległą i Granice (4 tomy), 2000-2002.
 • Tłumacz bułgarskiej literatury pięknej, historycznej i naukowej (14 książek).
 • Promotor 18 prac doktorskich

Prowadzone zajęcia:
seminaria dyplomowe, seminaria doktorskie

Hobby:
teatr, literatura piękna, sport - tenis, koszykówka, pływaniedo góry

  dr hab. Tomasz Nałęcz

 

Pełnione funkcje:

doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do spraw historii i dziedzictwa narodowego (2010-2015), poseł na Sejm RP II kadencji (1993-1997); poseł na Sejm RP IV kadencji, wicemarszałek Sejmu RP (2001-2005); radny Rady Gminy Warszawa - Mokotów (1990-1994).

Zainteresowania naukowo-badawcze:

historia Polski XX wieku; historia powszechna XX wieku; parlamentaryzm polski w XX wieku i jego współczesne problemy; życie polityczne III Rzeczypospolitej.

Wybrane publikacje:

 • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915 - 1939, Warszawa 1982, s. 13 - 83 (z Darią Nałęcz, Andrzejem Chojnowskim, Wiesławem Władyką).
 • Sprawa polska w I wojnie światowej: materiał pomocniczy dla nauczycieli historii, Warszawa 1982, s. 50.
 • Polska Organizacja Wojskowa 1914 - 1918, Wrocław 1984, s. 256.
 • ...Zemsty grom, ludu gniew, Warszawa 1984, s. 303 (z Darią Nałęcz).
 • Józef Piłsudski - legendy i fakty, (z Darią Nałęcz).
 • Irredenta polska: myśl powstańcza przed I wojną światową, Warszawa 1987, s. 459.
 • Rządy Sejmu 1921 - 1926, Warszawa 1991, s. 80.
 • Irredenta polska, Warszawa 1992, s. 361.
 • Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1992, s. 427 - 585 /z Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem, Tadeuszem Łepkowskim/.
 • Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921 - 1926, Warszawa1994, s. 268.
 • Historia. Vademecum maturzysty, Warszawa 1995, s. 337 - 409 /z Haliną Manikowską, Łukaszem Kądzielą, Andrzejem Chojnowskim, Anną Rosner/.
 • Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 1995, s. 497 -620 /z Tomaszem Kizwalterem, Andrzejem Paczkowskim, Henrykiem Samsonowiczem, Jackiem Staszewskim, Januszem Tazbirem, Andrzejem Wyczańskim/.
 • Józef Piłsudski. Mity i rzeczywistość, Kielce 1997, s. 112.
 • Historia XX wieku, Warszawa 2000.
 • Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2006, s. 497 -620 /z Henrykiem Samsonowiczem, Andrzejem Wyczańskim, Januszem Tazbirem, Jackiem Staszewskim, Tomaszem Kizwalterem, Andrzejem Paczkowskim, Andrzejem Chwalbą/.
 • Historia Polski, Warszawa 2007, T. I-II, /z Henrykiem Samsonowiczem, Andrzejem Wyczańskim, Januszem Tazbirem, Jackiem Staszewskim, Tomaszem Kizwalterem, Andrzejem Paczkowskim, Andrzejem Chwalbą/.
 • Pokolenie Józefa Piłsudskiego, w: Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2008.

Prowadzone zajęcia:
historia Polski XX wieku, historia powszechna XX wieku, stosunki międzynarodowe, seminarium magisterskie, seminarium doktorskie

Hobby:
ogródek, rower

do góry

 dr hab. Zbigniew Romek


Pełnione funkcje:

Prof. nadzw. Instytutu Historii PAN (1991-2018); dyrektor Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2014-2017); członek Towarzystwa Historiograficznego

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Myśl społeczna i polityczna XX i XXI ww., szczególnie historia na usługach ideologii i polityki oraz problemy z wolnością słowa.

Wybrane publikacje:

 • Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908-1955), Wyd. „Semper”, Warszawa 1997.
 • Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia, "Dzieje Najnowsze" 1999, z. 4, s. 139-159.
 • Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Zbigniew Romek, Wyd. „Neriton”, Warszawa 2000.
 • Krystyna Kersten - historyk dziejów najnowszych. Kartka z dziejów kształtowania się opozycji antykomunistycznej w PRL, [w:]  Komunizm, ideologia, system, ludzie, pod red. Tomasza Szaroty,  Wyd. „Neriton”, Warszawa 2001, s. 217-232.
 • Walka z "amerykańskim zagrożeniem" w okresie stalinowskim, [w:] Polska 1944/1945-1989. Studia i materiały, t. 5, Życie codzienne w Polsce 1945-1955, Warszawa 2001, s. 173-208.
 • Nauka przeciw ideologii. Współpraca historyków polskich i radzieckich po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 1, s. 95-102.
 • Polsko-radzieckie dyskusje wokół trzytomowej „Istorii Polszi” w latach 1950-1959, [w:] Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, [t.1], red. naukowa Andrzej Wierzbicki, Warszawa 2004, s. 169-189.
 • Uczony pod presją. Przypadek Bogdana Suchodolskiego (maj 1949 – grudzień 1953), [w:]  Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, red. naukowa Andrzej Wierzbicki, t. 2, Warszawa 2005, s. 67-89.
 • Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Wyd. Neriton i Instytut Historii PAN, Warszawa 2010, ss. 360.
 • Zapomniany historyk - Stanisław Śreniowski (1912-1957), Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX-XX w., red. naukowa Andrzej Wierzbicki, t. 6, Wyd. Neriton i IHPAN, Warszawa 2012, s.75-99. 
 • Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, red. [i wstęp] Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz, Wyd. Neriton, PTH, IH PAN, Warszawa 2013.
 • Krystyna Śreniowska (1914-2013), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1, s. 278-282.
 • System cenzury w PRL, [w:] Tomasz Strzyżewski, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Wyd. Prohibita, Warszawa 2015, s. 9-27. 
 • Instytucje pozauniwersyteckie zajmujące się historią [w:] Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 roku, pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, IPN, Lublin 2016, s. 33-46.
 • Wizja dziejów Polski według Krakowskiej Szkoły Historycznej a podręczniki szkolne III RP, [w:] Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków 2017, s.159-176.
 • Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. naukowa Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak, Wydz. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.
 • Cenzura w teatrze? [w:] Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, red. naukowa Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Wydz. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2018, s. 149-169.
 • Między asymilacją a kultywowaniem własnych tradycji. Problem mniejszości narodowych we współczesnych państwach europejskich, „Społeczeństwo i Polityka” 2018, nr 4, s. 29-39.
 • Powstanie styczniowe w podręcznikach PRL. Historia na usługach ideologii i polityki, [w:] Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe, pod red. T. Wolszy, Wyd. Neriton, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2018, s. 203-218.

Prowadzone zajęcia:

Historia instytucji politycznych, teoria polityki, wykłady fakultatywne, seminarium magisterskie

Hobby:
teatr, siatkówka, rower


dr hab. Stanisław Stępka

 

Pełnione funkcje:

prodziekana Wydziału Nauk Społecznych SGGW  w Warszawie (2008 - 2016); członek Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechnienia Wiedzy (2008-2016); członek Rady Programowej Wydawnictw SGGW (2008-2016); przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (2006-2009) kierownik Komisji ds. Historii Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW (2002-2004).

Zainteresowania naukowe:

Główne kierunki działalności naukowej koncentrują się na historii społeczno-politycznej Polski XX w., dziejach wsi i ruchu ludowego i problematyce regionalnej.

Wybrane publikacje:

 • Repatriacja  ludności polskiej z ZSRR 1955-1959. Wybór dokumentów, Warszawa 1994,  ss. 174.  (Współredaktor).
 • Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956 - 1959),  Warszawa 1999,  ss. 195.
 • Stanisław Mikołajczyk.  Rozprawy i Studia.  Warszawa 2001,  ss. 184.
 • Źródła i materiały do badań nad działalnością Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Redakcja S. Stępka, t. 1 Międzynarodowa Unia Chłopska 1947 - 1956. Wybór i opracowanie B. Kącka-Rutkowska, S. Stępka,  Warszawa 2007, ss. 227.  
 • Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia (1958-1966), „Studia Historyczne” 2007, z. 2, s. 233-242. 
 • Październik 1956 roku.  Początek erozji systemu. Praca zbiorowa pod red. M. Jabłonowskiego, Stanisława Stępki, Pułtusk 2007, ss. 409. 
 • Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1. Redakcja naukowa M. Jabłonowskiego, S. Stępki, S. Sulowskiego, Warszawa 2009, ss. 544.
 • Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 2. Redakcja naukowa M. Jabłonowskiego, S. Stępki, S. Sulowskiego, Warszawa 2009, ss. 452.
 • Źródła i materiały do badań nad działalnością Międzynarodowej Unii Chłopskiej. Redakcja S. Stępka, t. 2 Międzynarodowa Unia Chłopska 1957 - 1968. Wybór i opracowanie B. Kącka-Rutkowska, S. Stępka,  Warszawa 2011, ss. 238
 • Sytuacja Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przed IV Kongresem w świetle informacji Walerego Namiotkiewicza, „Społeczeństwo i Polityka” 2011, nr 4, s. 40-59.
 • Od rozbicia do ubezwłasnowolnienia. Ruch ludowy w latach 1944-1949, (w: ) Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, Redakcja naukowa M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, Warszawa 2013, s. 109-124.
 • Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności. Państwo – forma, rola i zadania, pod redakcją,  J. Gmitruka, A. Indraszczyka, S. Stępki, Warszawa 2014, ss. 220.
 • Attitude of the International Peasant Union to Communism (1947-1989), in Agrarismus  ve střední východní Evropě 19. a 20. Století, eds. Jan Rychlík, Lukáš Holeč, Michal Pehr, Praha 2015, s. 295-305.
 • Drużyny Podhalańskie – jako regionalna organizacja paramilitarna (1912-1914), „Myśl Ludowa” 2015, nr 7, s. 133-145.
 • Peasants in the Face of Activities of the Polish United Workers' Party in Rural Areas (1948-1989), (in) Countryside and communism in Eastern Europe. Perceptions, attitudes, propaganda, ed. by Sorin Radu, Cosmin Budeancă, Zürich 2016, s. 114-134.

Prowadzone zajęcia:

wykłady fakultatywne, metodologia badań historycznych i politologicznych, seminarium magisterskie

Hobby:

ogród, turystyka górska


dr Bogusław Bębenek

Pełnione funkcje:

Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu od 2011 roku.
Członek Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie w latach 2014-2016.
W latach 1999-2002 członek Zespołu Ekspertów Genewskiego Centrum Rozminowania Humanitarnego ONZ zajmującego się likwidacją zagrożenia minowego w świecie.
W latach 2000-2002 członek zespołu Międzyresortowej Grupy Zadaniowej powołanej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w celu przygotowania Polski do ratyfikacji Konwencji Ottawskiej i Protokołu w sprawie ograniczenia użycia min lądowych.
 W latach 1998-2006 przedstawiciel Dowództwa Wojsk Lądowych w pracach Grupy Roboczej NATO LG/9 zajmującej się problematyką „Inżynierii pola Walki”.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Bezpieczeństwo europejskie.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem Państwa.
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
 • Kierowanie działaniami inżynieryjnymi.
 • Osiąganie zdolności SZ w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym.

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED
  Counter Improvised Explosive Device), red. B. Bębenek, Warszawa 2010.
 • Wkład saperów polskich w wychowanie patriotyczno-obronne społeczeństwa polskiego, red. B. Bębenek, Warszawa 2010.
 • Rola Stowarzyszenia Saperów Polskich w działalności społeczno-
  -wychowawczej i edukacyjnej w środowiskach szkolnych i edukacyjnych
  , red. B. Bębenek, Inowrocław 2011, ISBN 978-83-929870-1-7.
 • Przeciwdziałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym, Wyd. AON, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7523-314-8.
 • Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), red. nauk. S. Kowalkowski, B. Bębenek, T. Całkowski, Wyd. AON, Warszaw 2014, ISBN 978-83-7523-376-6.
 • Taktyczno-inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej – stan aktualny i perspektywy, red. nauk. B. Bębenek, W. Kawka, K. Wysocki, Wyd. AON, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7523-401-5.
 • Determinanty urządzania i utrzymania przepraw przez przeszkody wodne, Wyd. AON, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7523-512-8.

Artykuły w pracach zbiorowych:

 • Nowe tendencje rozwojowe Inżynierii Wojskowej, [w:] Inżynieria Wojskowa problemy i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, ISBN 978-83-911434-8-3.
 • Innowacyjność w dowodzeniu i kierowaniu Wojskami Inżynieryjnymi
  w aspekcie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym
  , [w:] Publik Management 2014 – Innowacyjność w procesach zarządzania

  i dowodzenia organizacjami publicznymi, Wyd. AON, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7523-326-1.
 • Doświadczenia Inżynierii Wojskowej wynikające z operacji prowadzonych poza granicami kraju, [w:] Teoria i praktyka taktyki w XXI wieku, Wyd. AON, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7523-441-1.
 • Ryzyko podczas oczyszczania kraju z przedmiotów wybuchowych
  i niebezpiecznych
  , [w:] Risk Management 2015 – Zarządzanie ryzykiem

  w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. AON, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7523-490-9.

Artykuły w czasopismach:

 • Wybrane zagadnienia przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) w NATO, [w:] Obronność, kwartalnik nr 1/2012, ISSN 2084-7297.
 • Nowy element ugrupowania Wojsk Lądowych do przeciwdziałania IED, [w:] kwartalnik Bellona nr 2/2013 (673), ISSN 1897-7065.
 • Inżynieryjne aspekty maskowania wojsk, [w:] Obronność, kwartalnik nr 1(17)/2016, ISSN 2084-7297.

Prowadzone zajęcia:

 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej;
 • Bezpieczeństwo europejskie;
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
 • Bezpieczeństwo informacyjne.

Hobby:

Literatura faktu, podróże, przyroda.


 dr Jarosław Cymerski

Pełnione funkcje:

Od dwudziestu lat funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, obecnie w stopniu majora

Zainteresowania naukowo-badawcze:

problematyka związana z funkcjonowaniem podmiotów systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu

Wybrane publikacje:

 • Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Monografia, „Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o., Akademia Humanistyczna im. A Gieysztora w Pułtusku; Warszawa 2013 r., ISBN 978-83-7399-585-7; 978-83-7549-207-1

 • Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Biuro Ochrony Rządu. Kuba Jałoszyński, Jarosław Cymerski, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2013r. ISBN 978-83-63705-72-5

 • Polskie formacje ochronne na przestrzeni lat 1924-2014 [w]: Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku. Red. Piotr Bogdalski, Jarosław Cymerski, Kuba Jałoszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014 r. ISBN 978-83-7462-416-9, e-ISBN 978 83-7462-417-6

Prowadzone zajęcia:
współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, seminarium dyplomowe

Hobby:  strzelectwo sportowe i bojowe (posiada uprawnienia instruktora dyscypliny sportu strzelectwo sportowe, uzyskał przygotowanie do prowadzenia zajęć z bronią gładkolufową, maszynową, krótką palną bojową); sport, fotografia, teatr, muzyka, motocykle


  dr Dariusz Rafał Faszcza


Pełnione funkcje:

Członek Senatu AH 
Członek nadzwyczajny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości
Członek Szczecińskiego Towarzystwa „Pogranicze"

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Polityka”

Zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa seryjnego „Pomorze Militarne”
Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Atheneum”

Sekretarz Rady Wydziału Nauk Politycznych AH

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Dzieje wojskowości Polski i Bułgarii w XIX i XX w., współczesne stosunki międzynarodowe.

 

Publikacje książkowe:

 • Wojna serbsko-bułgarska 1885. Studium polityczno-wojskowe, Oświęcim 2018.
 • 36. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Dobrej (1968-1999), Szczecin 2018 (współautor).
 • Dyscyplina w armiach europejskich od antyku do 1914 r., Oświęcim 2018 (współautor).
 • Pomorze militarne. Wokół zagadnień polityki i obronności na Pomorzu Zachodnim w polskim 70-leciu, Szczecin 2017 (red. nauk).
 • Zapomniany sojusznik kajzerowskich Niemiec. Armia bułgarska podczas pierwszej wojny światowej, Oświęcim 2015.
 • 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. 70 lat służby na Pomorzu Zachodnim (1945–2015), Warszawa 2015.
 • Luboń", „Wiktor". Płk Kazimierz Bąbiński 1895–1970, Warszawa 2010.
 • 54 pułk piechoty strzelców kresowych, Pruszków 2010.
 • Dowódcy 12 Dywizji Piechoty/Zmechanizowanej 1919–2008, Szczecin 2009.
 • Skazany na zapomnienie. Płk Kazimierz Bąbiński „Luboń–Wiktor", Pułtusk 2008.
 • Z dziejów 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego 1945–2005, Warszawa 2005. Praca wyróżniona w 2007 r. przez Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej dyplomem.
 • 5 pułk piechoty Legionów, Pruszków 1994.

 

Prowadzone zajęcia:

Myśl polityczna, Gra decyzyjna, Służba cywilna w demokratycznym państwie, Teoria bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, Strategia bezpieczeństwa, Międzynarodowe stosunki wojskowe, Współpraca cywilno-wojskowa.

 

  dr Grażyna Gadomska

 

Pełnione funkcje:

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Sekretarz redakcji pisma naukowego „Społeczeństwo i Polityka”

Członek Towarzystwa Naukowe EDUCARE przy Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich Oddział  Warszawski
W latach 2011-2013 koordynator Międzywydziałowego Edukacyjnego Projektu
Naukowo – Badawczego „Regionalne zróżnicowanie postaw zawodowych i orientacji społeczno – politycznych nauczycieli XXI wieku” 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

komunikowanie polityczne, demokracja lokalna, socjologia polityki, socjologia edukacji

Wybrane publikacje:

 • Prawo naturalne i prawo pozytywne jako przedmiot refleksji moralnej[w:] „Społeczeństwo i Polityka” Nr 2/2013.

 • Wybrane aspekty procesu transformacji w opinii społecznej [w:] Społeczeństwo i Polityka  Nr  4/2013. 

 • Recenzja książki  Jak żyć? Wykłady z etyki, Pułtusk 2011 [w:] ,,Społeczeństwo i Polityka”  Nr 1/2013.

 • Postawy zawodowe i orientacje społeczno – polityczne  współczesnych nauczycieli – wyniki z wybranych obszarów badań pilotażowych [w:] R. Stępień (red.), Kształcenie pedagogów w szkole wyższej. Teoria i praktyka, Pułtusk 2015 (współautor);

 • Postawy zawodowe i orientacje społeczno – polityczne współczesnych nauczycieli [w:]  Konstanty A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska – Grzelak (red.), Teorie i metody w studiach europejskich - V Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, Warszawa 2015 (współautor);

 • Wybrane zadania samorządu terytorialnego gminy w zakresie bezpieczeństwa w szkole [w:] M. Górka, G. Tokarz (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki bezpieczeństwa publicznego, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2015;

 • Rola i zadania samorządu gminy w rozwoju lokalnym [w:] M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo – wybrane zagadnienia, Towarzystwo Naukowe Powszechne S. A., Warszawa 2016;

 • Obserwacja [w:] R. Bëcker, L. Czechowska, G. Gadomska, J. Gajda, K. Gawron-Tabor, M. Giedz, D. Kasprowicz, M. Mateja, B. Płotka, J. Rak, A. Seklecka, W. Szewczak, M. Wincławska, J. Wojciechowska, Metodologia badań politologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2016;

Zasady etyki w polityce – artykuł oddany do druku [w:] monografii dedykowanej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kulturowy wymiar integracji europejskiej - Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”, Wydawnictwo Naukowe Akademii  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Prowadzone zajęcia:

metodologia badań politologicznych, samorząd terytorialny i polityka lokalna, etyka zawodowa, organizacja obiegu informacji w administracji

Hobby: fotografika, przyroda, rowerdo góry