| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
SYLWETKA ABSOLWENTA

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

specjalność:

bezpieczeństwo firm i instytucji

bezpieczeństwo międzynarodowe

bezpieczeństwo portów lotniczych

ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych

zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej


KIERUNEK POLITOLOGIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

specjalność:
studia dziennikarskie
marketing i reklama 
współpraca międzynarodowa
zarządzanie bezpieczeństwem

KIERUNEK POLITOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

specjalność:
administracja publiczna
dziennikarstwo telewizyjne
marketing terytorialny
marketing i doradztwo polityczne
polityka transportowa UE
studia europejskie
wiedza o Rosji współczesnej
współpraca międzynarodowa
zarządzanie bezpieczeństwem
zarządzanie zrównoważonym rozwojem


 SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(studia I stopnia)
 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będą przygotowani do pracy w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. W trakcie edukacji nacisk zostanie położony na wykształcenie analitycznych umiejętności studiującego: rozumienia aspektów genetycznych, strukturalnych oraz funkcjonalnych zjawisk i procesów bezpieczeństwa; przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczne scenariusze i projekty rozwiązań trudnych problemów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Absolwent będzie dysponował:

- podstawowym zasobem wiedzy ogólnej z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w tym w szczególności dotyczącej nauk o bezpieczeństwie, polityce, historii, prawa i filozofii.

- wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi rozumienie charakteru i mechanizmów funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego oraz wiedzą kierunkową z zakresu ogólnej i polskiej problematyki bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem: administracja publiczna, geografia polityczna i gospodarcza, ekonomia, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe, współczesne systemy polityczne, wiedza o państwie i prawie, organizacja i zarządzanie, logistyka w sytuacjach kryzysowych, a także umiejętnościami:

 -   analizy problemów lokalnych z uwzględnieniem perspektywy szczebla wojewódzkiego i krajowego;

 -   skutecznego posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki bezpieczeństwa;

 -   posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

 -  zastosowania komputera podłączonego do Internetu w procesie kształcenia i w życiu codziennym, zgodnie z wymaganiami Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDS).

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka, specjalisty i inspektora średniego szczebla w administracji publicznej organizacjach także organizacjach i instytucjach lokalnych, regionalnych i szczebla centralnego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO FIRM I INSTYTUCJI

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczącą zasobów krytycznych organizacji, controllingu w systemach ochrony, polityki bezpieczeństwa w organizacji, bezpieczeństwa zasobów ludzkich, informacyjnych, technologii i produktu, zagrożeń i patologii gry rynkowej, bezpieczeństwa logistyki oraz bezpieczeństwa prawnego firm i instytucji. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w komórkach odpowiedzialnych za ochronę zasobów organizacji (informacja, relacje, technologie procedury, infrastruktura), w tym przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, agencjach ochrony.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, współczesnych konfliktów międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, systemów bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu międzynarodowego, organizacji międzynarodowych, międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w jednostkach organizacyjnych i instytucjach podległych  Biuru Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwu Spraw Zagranicznych, krajowych oraz zagranicznych instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w skali międzynarodowej, służbach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych - odpowiedzialnych za  bezpieczeństwo, firmach międzynarodowych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczącą ochrony i bezpieczeństwa portów lotniczych, podstaw polityki transportowej, procesów obsługi pasażerów, organizacji ruchu lotniczego, podstaw prawnych polityki lotniczej Polski i UE, portów lotniczych w strukturze miast i regionów, zasad funkcjonowania portów lotniczych, praw pasażerów w transporcie publicznym oraz procedur bezpieczeństwa w lotnictwie. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w służbach i instytucjach obsługujących porty lotnicze, komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów i pasażerów, Straży Granicznej, w zakresie zarządzania lotniskami.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH 

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, instytucji i prawnych podstaw ochrony informacji w Polsce, bezpieczeństwa informacji w systemie teleinformatycznym, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych w prawie krajowym i w prawie UE, komunikacji społecznej i prawa do informacji, organizacji obiegu informacji w administracji oraz warsztatów ochrony informacji. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w komórkach odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych wszystkich podmiotów (państwowych, spółdzielczych, prywatnych), które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI LOKALNEJ

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczącą systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, współpracy cywilno-wojskowej, zarządzania ryzykiem, metodologii zarządzania kryzysowego, systemu ratownictwa, ochrony dóbr kultury, mediów w zarządzaniu kryzysowym oraz warsztatów pomocy kryzysowej. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w  instytucjach, organizacjach oraz urzędach zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach, komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, centrach zarządzania kryzysowego (np. w grupach planowania cywilnego, grupach monitorowania prognoz i analiz), w grupach tworzonych w sytuacjach kryzysowych, inspekcjach, służbach i jednostkach realizujących zadania zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach.


SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU POLITOLOGIA
(studia I stopnia)
Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę na poziomie od dostatecznej do bardzo dobrej pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich, zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Potrafi rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, oraz w środkach masowego przekazu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
do góry


SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNIKARSKIE
Absolwent specjalności dziennikarskiej jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.


SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI MARKETING I REKLAMA

 Absolwent posiada umiejętności w zakresie projektowania kampanii promocyjnych, działań w obszarze public relations i media relations, projektowania nośników reklamy, formułowania zadań z zakresu marketingu i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do brania udziału w realizacji i wdrażaniu pomysłów marketingowych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych instytucjach zajmujących się wybranymi aspektami marketingu i reklamy, w jednostkach projektowych i doradczych, w których wymagana jest wiedza z zakresu psychologii, marketingu, promocji i szeroko rozumianej propagandy, a także pożądane są umiejętności organizacyjne. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, marketingu, promocji, public relations, reklamie oraz instytucjach prowadzących edukację medialną.

 
 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Posiada umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
 


SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

 Absolwent specjalności posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania struktur bezpieczeństwa państwa, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania przedsięwzięciami w obszarze bezpieczeństwa publicznego, absolwent zna regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, potrafi kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa.

do góry

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU POLITOLOGIA
(studia II stopnia)
Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Absolwent umie analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Umie podejmować decyzje polityczne. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

do góry

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE

Absolwent specjalności posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych, zarówno w wymiarze jednostkowym (redakcja) jak i większych struktur organizacyjnych. Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych mediów i ich rolę w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent potrafi wypełniać rolę dziennikarza jako profesji zaufania publicznego.

do góry

 SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI MARKETING TERYTORIALNY 

Absolwent specjalności uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego. Jest w pełni przygotowany do twórczej działalności, podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie marketingu w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w szczególności do projektowania i wdrażania innowacji w zakresie marketingu i promocji, ma ponadto przygotowanie do pracy w agencjach reklamowych, firmach typu public relations, organizacjach typu non profit, firmach lobbingowych i biurach rzecznika prasowego. Absolwent potrafi kierować zespołami pracowniczymi oraz zarządzać placówkami projektowymi.
 do góry


SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI MARKETING I DORADZTWO POLITYCZNE

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu marketingu politycznego i promocji ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania środków promocji w polityce; łączy wiedzę teoretyczną z zakresu promocji, reklamy, public relations i teorii masowego komunikowania społecznego, zasad ustalania misji i celów reklamy, wyboru grup docelowych, tworzenia przekazów reklamowych, budowy media plan, kształtowania kompozycji promotion-mix w odniesieniu do rynku politycznego z umiejętnościami praktycznymi w tym zakresie. Potrafi samodzielnie zorganizować badania diagnostyczne reklamy politycznej i pomiar jej skuteczności, opracowywać i realizować strategie marketingowe, decydować w sprawie wyboru nośników reklamy, identyfikować odbiorcę docelowego, określać cele reklamy, budżet, projektować reklamy, wybierać właściwe media reklamowe i budować Media Plan, współpracować z agencją reklamową; ponadto absolwent potrafi realizować publicity partii politycznych i polityków oraz budować i zarządzać markami politycznymi, organizować i kierować sztabami wyborczymi. Może również samodzielnie kierować zespołami pracowniczymi, pracować w partiach politycznych, samorządach i organizacjach społecznych, instytucjach państwowych oraz w mediach.SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI POLITYKA TRANSPORTOWA UNII EUROPEJSKIEJ

Absolwent specjalności uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu polityki transportowej UE. Jest w pełni przygotowany do twórczej działalności, podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności. Potrafi prowadzić marketing w transporcie, zna zasady mobilności w obszarach zurbanizowanych, podstawy logistyki i finansowania rozwoju transportu. rozumie istotę transportu zrównoważonego, zna zasdy regulacji rynków transportowych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w sektorze publicznym, w administracji samorządowej i centralnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu transpotrowego, zarządzanie sieciami i inwestycjami infrastrukturalnymi, w firmach i przedsiębiorstwach obecnych na rynku transportowym, zwłaszcza w przewozach międzynarodowych. absolwent może wykorzystywać wiedzę oraz doświadczenie wyniesione z praktyk i kontaktów bezpośrednich nawiązanych w trakcie studiów.

 do góry

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI STUDIA EUROPEJSKIE

Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę dotyczącą problematyki cywilizacyjnej współczesnego świata i Europy, a także mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i całego kontynentu. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Potrafi występować o fundusze unijne i administrować programami unijnymi.
do góry 

 


SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI WIEDZA O ROSJI WSPÓŁCZESNEJ
 

Specjalność jest realizowana wyłącznie na studiach II stopnia. Oprócz przedmiotów ogólnopolitologicznych studentom przekazywana jest m.in. wiedza w zakresie najnowszej historii politycznej i gospodarczej Rosji, systemu politycznego, wybranych problemów rosyjskiej myśli politycznej, kulturoznawstwa, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz polityki narodowościowej i wyznaniowej.
Po ukończeniu studiów i napisaniu pracy dyplomowej studenci uzyskują stopień  magistra politologii w zakresie wiedzy o Rosji współczesnej oraz przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, społeczno-politycznych i gospodarczych oraz krajowych i zagranicznych agendach rządu polskiego ukierunkowanych na współpracę polsko-rosyjską.

do góry

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Absolwent specjalności posiada szeroką interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej, zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji.

do góry

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Absolwent specjalności posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

 do góry


SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM


 Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem. Posiada wiedzę z zakresu propedeutyki zrównoważonego rozwoju, ekonomiczych i społecznych strategii zrównoważonego rozwoju, krajowego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, podstaw zarządzania projektami, zmian klimatu, komunikacji społecznej polityki regionalnej UE i prawa europejskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju, systemu zarządzania środowiskiem i informacji geograficznej. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetancje społeczne niezbędne do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach politycznych.

do góry