Strona główna » Aktualności - ZOBACZ
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
▪ SAMORZĄD TERYTORIALNY W KSZTAŁTOWANIU...- KONFERENCJA (8.06.2018 R.)

8 czerwca 2018 r. w Sali Senatu AH odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa
pt. "Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego".

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji>>>Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Wydział Nauk Politycznych
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 PUŁTUSK
tel. 23 – 692 98 56 lub 57, fax. 23 – 692 18 07
politologia@ah.edu.pl

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 19 (I p.), 06-100 PUŁTUSK


Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.
ul. Rynek 1,
06-200 Maków Mazowiecki         

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Plac gen. J. Bema 5,
07-410 Ostrołęka

ogólnopolska konferencja naukowa na temat:

Samorząd terytorialny
w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego

Pułtusk, 8 czerwca 2018 r.

Konferencja pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP)

Honorowy Patronat Konferencji:

 1. JM Prof. dr hab. Adam W. Koseski, Rektor Akademii Humanistycznej
  im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
 2. JM Prof. nadzw. dr hab. Roman Engler, Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu
  w Łomży;
 3. Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Oddział Olsztyn;
 4. Mgr Jan Zalewski, Starosta Pułtuski;
 5. Dr Stanisław Kubel, Starosta Ostrołęcki;
 6. Inż. Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski.

Komitet Naukowy Konferencji:

 1. Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Leszczyński, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Przewodniczący;
 2. Prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, Profesor Wydziału Wojskowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 3. Prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Kierownik Katedry Obronności Państwa, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 4. Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Kierownik Katedry Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 5. Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 6. Dr hab. Janusz Gołota, Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce;
 7. Dr hab. Tomasz Rubaj, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 8. Dr Mariusz Róg, prof. AH, Dziekan Wydziału Administracji, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora;
 9. Dr inż. Bogusław Bębenek, Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora;
 10. Dr inż. Ireneusz Żuchowski, Prorektor ds. rozwoju i promocji, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży;
 11. Dr Krzysztof Garczewski, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
 12. Dr Jerzy Kijowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
 13. Dr Mariusz Kuryłowicz, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży;
 14.  Dr Andrzej Sęk, Wydział Administracji, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 15.  Dr Ferdynand Skiba, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 1. Dr inż. Bogusław Bębenek, Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora - przewodniczący;
 2. Dr Robert Dynak, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Pułtusku;
 3. Dr Dariusz Faszcza, Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora;
 4. Dr Grażyna Gadomska, Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora;
 5. Dr Dariusz Ostrowski, Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora;
 6. Dr Andrzej Sęk, Wydział Administracji, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora;
 7. Mgr  Artur Romanik, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ratownictwa, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce;
 8. Mgr Magdalena Skoczylas, Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – sekretarz.

Wprowadzenie

Do podstawowych zadań współczesnego prawnego i  demokratycznego państwa należy zapewnienie bezpieczeństwa i wolności jego obywateli. Konstytucja, jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 5 stanowi, że państwo stoi na straży niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, strzeże dziedzictwa narodowego, zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli.
Bezpieczeństwo, obok porządku, życia i zdrowia, jest jedną z nadrzędnych wartości w  skali oczekiwań społecznych i  osobistych społeczeństwa. Na jego bazie człowiek buduje przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Jest również naczelną potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jest dobrem podstawowym, gwarantującym prawidłowy rozwój życia indywidualnego każdej jednostki, jak również stabilizację i rozwój życia politycznego, ekonomicznego i społecznego.
W dobie rozwoju cywilizacji i postępu technicznego termin „bezpieczeństwo” rozpatrywany jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to bezpieczeństwo w skali makro, odnosząca się do spraw o zasięgu globalnym – całego świata, państwa czy kontynentu. Druga to bezpieczeństwo w skali mikro, odnosząca się do spraw osobistych każdego człowieka, czy też określonych społeczności lokalnych zamieszkujących np. osiedla, wsie, gminy, miasta, powiaty, województwa.
Charakter współczesnych zagrożeń jest jednym z głównych powodów zwiększania znaczenia problematyki zarządzania kryzysowego, zwłaszcza
w zakresie ochrony i obrony ludności oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Niezmiernie istotne stały się przedsięwzięcia organów administracji rządowej i samorządowej ukierunkowane na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz zadania związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym odtwarzania infrastruktury krytycznej. Współczesne zarządzanie kryzysowe skłania się w stronę procesów, które zawierają elementy wieloaspektowego zagrożenia.
W dzisiejszym, bardzo dynamicznym środowisku bezpieczeństwa, do kwestii zagrożeń należy podchodzić wielowymiarowo. Jednym z priorytetowych zadań stojących przez systemem zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach jest stworzenie struktur, które w sposób całościowy zapewniłyby bezpieczeństwo
w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnie od charakteru, źródła, skali i przebiegu zagrożenia.
Celem konferencji naukowej jest przedstawienie krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a w strukturze tego systemu wyeksponowanie roli administracji samorządowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy wykonawcze w tym systemie oraz organizację działań podczas imprez masowych
i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka.

Ramowy program konferencji naukowej*:

Przedsięwzięcie

Miejsce
realizacji

Czas realizacji

Uwagi

Rejestracja uczestników

 

 

 

 

Akademia Humanistyczna
im. A. Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17,

06-100 Pułtusk

08.30-09.15

 

Otwarcie konferencji:
- JM Rektor Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
prof. dr hab. Adam KOSESKI;
- Dziekan Wydziału Nauk Politycznych
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew LESZCZYŃSKI

09.15-09.30

 

Panel 1.

Administracja samorządowa
w systemie bezpieczeństwa publicznego

09.30-11.00

 

PANEL 2.

Wizyta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Daszyńskiego 19,

06-100 Pułtusk

11.00-12.30

 

Panel 3.

Elementy i podmioty wykonawcze
w zarządzaniu kryzysowym

 

Akademia Humanistyczna
im. A. Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17,

06-100 Pułtusk

12.30-14.30

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji:
- Dziekan Wydziału Nauk Politycznych prof. nadzw. dr hab. Zbigniew LESZCZYŃSKI

14.30-14.45

 

* Szczegółowy program zostanie podany po otrzymaniu pełnych zgłoszeń od uczestników konferencji.

Przewidujemy poniższe formy uczestnictwa:

Nie przewidujemy pobierania opłat konferencyjnych.

Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w monografii naukowej z klasyfikacją ISBN pt. Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego.
Zasady składania artykułów do druku określono w załączniku 1.

Terminarz konferencji naukowej:

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Zasady składania artykułów do druku>>>
Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia uczestnictwa>>>
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wydawnicze>>> 

                                                               Komitet organizacyjny konferencji« powrót