Strona główna » Aktualności - ZOBACZ
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
▪ SAMORZĄD TERYTORIALNY (...) - II KONFERENCJA NAUKOWA 7.06.2019 R.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora


Wydział Nauk Politycznych
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 PUŁTUSK

tel. 23 – 692 98 56 lub 57, fax. 23 – 692 18 07

politologia@ah.edu.pl 

SPRAWOZDANIE
z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat
Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II).

07 czerwca 2019 roku w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod powyższym tytułem, której organizatorem był Wydział Nauk Politycznych AH we współorganizacji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży.

Celem konferencji naukowej było przedstawienie krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a w strukturze tego systemu wyeksponowanie roli administracji samorządowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy wykonawcze w tym systemie oraz organizację działań podczas imprez masowych i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka.

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP) Oddział w Olsztynie oraz przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele:

-   wyższych uczelni:

-   samorządów: Urzędu m. st. Warszawy, Starostwa Pułtuskiego, Starostwa Wyszkowskiego, Urzędu Miasta w Pułtusku oraz Urzędu Miasta w Wyszkowie;

-   studenci i młodzież: studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora z kierunków Politologia i Bezpieczeństwo Narodowe.

Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora prof. dr hab. Adam Koseski dokonując otwarcia konferencji zwrócili uwagę między innymi na poniżej przedstawione aspekty dotyczące bezpieczeństwa publicznego.

Do podstawowych zadań współczesnego prawnego i  demokratycznego państwa należy zapewnienie bezpieczeństwa i wolności jego obywateli. Konstytucja, jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 5 stanowi, że państwo stoi na straży niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, strzeże dziedzictwa narodowego, zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli.

Bezpieczeństwo obok porządku, życia i zdrowia, jest jedną z nadrzędnych wartości
w  skali oczekiwań społecznych i  osobistych społeczeństwa. Na jego bazie człowiek buduje przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Jest również naczelną potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jest dobrem podstawowym, gwarantującym prawidłowy rozwój życia indywidualnego każdej jednostki, jak również stabilizację i rozwój życia politycznego, ekonomicznego i społecznego.

W dobie rozwoju cywilizacji i postępu technicznego termin „bezpieczeństwo” rozpatrywany jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to bezpieczeństwo w skali makro, odnosząca się do spraw o zasięgu globalnym – całego świata, państwa czy kontynentu. Druga to bezpieczeństwo w skali mikro, odnosząca się do spraw osobistych każdego człowieka, czy też określonych społeczności lokalnych zamieszkujących np. osiedla, wsie, gminy, miasta, powiaty, województwa.

Charakter współczesnych zagrożeń jest jednym z głównych powodów zwiększania znaczenia problematyki zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w zakresie ochrony i obrony ludności oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Niezmiernie istotne stały się przedsięwzięcia organów administracji rządowej i samorządowej ukierunkowane na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz zadania związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym odtwarzania infrastruktury krytycznej. Współczesne zarządzanie kryzysowe skłania się w stronę procesów, które zawierają elementy wieloaspektowego zagrożenia.

W dzisiejszym, bardzo dynamicznym środowisku bezpieczeństwa do kwestii zagrożeń należy podchodzić wielowymiarowo. Jednym z priorytetowych zadań stojących przez systemem zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach jest stworzenie struktur, które w sposób całościowy zapewniłyby bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnie od charakteru, źródła, skali i przebiegu zagrożenia.

By osiągnąć zakładane cele konferencji oraz przedstawione powyżej aspekty dotyczące bezpieczeństwa publicznego, doniesienia naukowe oraz dyskusja odbywała się
zgodnie z załączonym planem przebiegu konferencji.

Z przeprowadzonej konferencji wynikają następujące wnioski i propozycje końcowe:

 1. Z uwagi na znaczenie zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
  o zarządzaniu kryzysowym,
  wiążących się z koniecznością ciągłego doskonalenia spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny lub ewentualny konflikt zbrojny, tematykę konferencji ująć

  w działalności Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora jako zamierzenie cykliczne, realizowane w kolejnym roku akademickim.
 2. Przedstawiane podczas konferencji referaty opublikować w formie kolejnej monografii naukowej w Wydawnictwie Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.

Podczas konferencji JM Rektor Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora prof. dr hab. Adam Koseski został odznaczony złotym Krzyżem za zasługi dla Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców.

Osobą upoważnioną do podejmowania dalszych czynności organizacyjnych dotyczących wdrażania wniosków i propozycji wynikających z konferencji w Wydziale Nauk Politycznych jest dr inż. Bogusław Bębenek, adres e-mail: boguslawbebenek@ah.edu.pl


 Zapraszamy do fotogalerii na FB

 


KOMUNIKAT Z DNIA 5 MAJA 2019 R.

Współorganizatorzy konferencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-400 Łomża.

Partnerzy konferencji:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk;
Urząd Miasta Pułtusk, ul. Rynek – Ratusz 41, 06-100 Pułtusk;
Urząd Miasta Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

zapraszają do udziału
w II Międzynarodową Konferencji Naukowej na temat:

Samorząd terytorialny w kształtowaniu
bezpieczeństwa publicznego

Pułtusk, 7 czerwca 2019 roku

 

Honorowy Patronat Konferencji:

JM Prof. dr hab. Adam W. KOSESKI, Rektor Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;

Dr hab. Teresa ASTRAMOWICZ-LEYK, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych -  Oddział Olsztyn;

JM dr Marta WISZNIEWSKA, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

JM Prof. nadzw. dr hab. Roman ENGLER, Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży;

Doc. dr Henryk GORYSZEWSKI, Prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku, Filia w Wyszkowie;

Pan Jerzy ŻUKOWSKI, Starosta Powiatu Wyszkowskiego,
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Patronat medialny Konferencji:

Pułtuska Gazeta Powiatowa

pultusk24.pl
 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew LESZCZYŃSKI, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – przewodniczący;

Prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI, Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie;

Prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

Dr inż. Bogusław BĘBENEK, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych,
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;

Dr inż. Ireneusz ŻUCHOWSKI, Prorektor ds. rozwoju i promocji Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży;

Dr Edyta KIMERA, Prorektor d/s Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

Dr Mariusz KURYŁOWICZ, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży;

Dr Jacek PIETRASZEWSKI, Prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Dr Andrzej SĘK, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

Dr Agata WĄDOŁOWSKA, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

Nadins. w/s mgr Irena DOROSZKIEWICZ, Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr inż. Bogusław BĘBENEK, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych,
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – przewodniczący;

Dr Grażyna GADOMSKA, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku;

Dr Agata OSIŃSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

Dr Anna RYBICKA, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku;

Dr Andrzej SĘK, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;

Mgr Bartosz MURAT, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Przewidywany program konferencji naukowej:

Treść przedsięwzięcia

Czas realizacji

Rejestracja uczestników konferencji

08.45-09.15

Otwarcie konferencji. Omówienie organizacji konferencji.

09.15-09.30

Wystąpienie wprowadzające do konferencji - (sala 201)

09.30-10.00

Panel 1 – sala 201
(Moderator – dr A. Sęk)

Aspekty teoretyczne
i normatywne dotyczące zadań administracji samorządowej w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Czas wystąpień - max. 20’

Panel 2 – sala 202
(Moderator – dr inż. B. Bębenek)

Rola podmiotów wykonawczych w zarządzaniu kryzysowym.

 

Czas wystąpień - max. 15’

10.00-14.30
(w tym przerwa)

Przerwa w obradach – kawa, herbata, napoje – (parter budynku)

11.30-12.00

Zwięzłe komunikaty z przebiegu wystąpień panelowych

– (sala 201)

14.30-15.00

Dyskusja

15.00-15.15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.15-15.30

 

Miejsce prowadzenia konferencji naukowej:

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
Wydział Nauk Politycznych
,
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 PUŁTUSK. Budynek dydaktyczny, II piętro.

Przewidywana kolejność wystąpień:

Wystąpienie wprowadzające do konferencji

dr hab. Zbigniew Kiełmiński - Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku
Rola wspólnot lokalnych w systemie zarządzania kryzysowego w perspektywie porównawczej

Panel I
Aspekty teoretyczne i normatywne dotyczące zadań administracji samorządowej
w systemie bezpieczeństwa publicznego
(Moderator panelu – dr Andrzej SĘK – PWSZ w Suwałkach)

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski - Akademia Sztuki Wojennej
  w Warszawie
  Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym

 2. dr Jan Znajdek - Zakład Biografistyki Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie
  w Londynie
  Rola wojewody w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w kontekście zabezpieczenia imprez masowych

 3. dr Vadym Zheltovskyy – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  w Pułtusku  
  Zadania administracji samorządowej w systemie bezpieczeństwa publicznego Ukrainy – próba charakterystyki

 4. mgr inż. Leszek Marszał – Wicestarosta Wyszkowski
  Organizacja imprez masowych – rola i obowiązki Jednostek Samorządu Terytorialnego

 5. dr Andrzej Sęk, dr Agata Osińska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  w Suwałkach
  Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie gminy i powiatu

 6. dr Grażyna Gadomska – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  w Pułtusku
  Wybrane zadania samorządu terytorialnego gminy w zakresie bezpieczeństwa

 7. dr Jacek Pietraszewski – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
  Rola mediów w sytuacjach kryzysowych

 8. dr inż. Agnieszka Gutowska – Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi
  Interdyscyplinarne obszary badawcze w dziedzinie B+R Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
 9. prof. Aksana Chmyha – Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina
  (Brześć, Białoruś)
  The main types and the legal grounds of emergence and termination of mandates of members of parliaments of Belarus and Poland: comparative analysis.

   
 10. prof. Vasyl Gulay, dr Vira Maksymets – Uniwersytet Narodowy – Politechnika Lwowska (Lwów, Ukraina)
  Crises and conflicts in the newly formed United Territorial Communities of Ukraine
   
   
 11. dr Natalia Hrynokh, mgr Volodymyr Hrynokh – Filia Lwowska Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego Kultury i Sztuki (Lwów, Ukraina) 
  The use of Polish experience in Establishing Effective Municipalities while the Formation of Competent  United Territorial Communities of Ukraine in the  Conditions of Hybrid Warfare by the Russian Federation
   


Panel II

Rola i zadania podmiotów wykonawczych w zarządzaniu kryzysowym
(Moderator panelu – dr inż. Bogusław BĘBENEK – AH w Pułtusku)

 

 1. dr inż. Ireneusz Żuchowski, mgr Emilia Wieczorek – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  Umiejętności komunikacyjne osób pełniących funkcje kierownicze w Policji
 2. dr Aneta Kowalewska – Urząd Miejski w Wyszkowie
  Systemy powiadamiania i ostrzegania oraz ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa
  w lokalnych wspólnotach
 3. mgr Ilona Piotrowska – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  Rola Państwowej Straży Pożarnej w zarządzaniu kryzysowym
 4. nadinsp. w/s mgr Irena Doroszkiewicz – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
  w Białymstoku
  Wsparcie finansowe działalności Policji przez jednostki samorządu terytorialnego
 5. dr Mariusz Kuryłowicz – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  Wartościowanie w procesie ewaluacji. Ewaluacja w obszarze bezpieczeństwa – kontynuacja rozważań
 6. mgr  Henryk Tokarski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
  Rola Straży Miejskiej m.st. Warszawy w profilaktyce
 7. dr Wiesław Zawadzki – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  Regresywny aspekt funkcjonowania straży gminnych
 8. dr Piotr Baczar – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  Edukacja antyterrorystyczna w obszarze społeczności lokalnej
 9. mgr Bartosz Murat – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  Uwarunkowania implementacji modelu społecznie odpowiedzialnej organizacji
  w pracy polskiej Policji – ujęcie teoretyczne

10.  dr Jarosław Cymerski – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku
Zagrożenia bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i sposoby przeciwdziałania

11.  mgr Katarzyna Matysek – Administracja publiczna
Wpływ profesjonalizacji służb na poziom bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

12.  mgr inż. Marcin Śpiewak – Administracja publiczna
Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz ochrona ludności
w świetle zagrożeń związanych z udziałem bezzałogowych platform mobilnych (BPM)

13.  dr Irena Malinowska - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
dr Anna Rybicka –
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rola Policji i innych służb w sytuacji uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego

14.  dr hab. Paweł Szuszczyński – Uniwersytet w Białymstoku
Rola i znaczenie Wojsk Obrony Terytorialnej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu w regionie odpowiedzialności samorządu terytorialnego

15.  dr inż. Bogusław Bębenek – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku
Wojska Inżynieryjne SZ RP w systemie zarządzania kryzysowego

Komitet organizacyjny konferencji
 
 « powrót