Strona główna » Jakość kształcenia » Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Załącznik
do Uchwały nr 6 /2016
Senatu Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
z dnia 21 maja 2016 r.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W AKADEMII HUMANISTYCZNEJ IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. W Akademii obowiązuje Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zwany dalej Systemem. 

2. System dotyczy wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego na prowadzonych kierunkach studiów oraz studiach podyplomowych.

 3. System uwzględnia w szczególności:

1) sposób weryfikowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych;

2) sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;

3) ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;

4) wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów Uczelni;

5) działania Uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

§ 2.

1. Celem Systemu jest:

1) planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego;

2) monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia;

3) działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych i naukowych nauczycieli akademickich;

4) gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat jakości kształcenia oraz kwalifikacji zdobytych przez absolwentów.

§ 3.

1. System obejmuje:

1) politykę oraz procedury zapewnienia jakości kształcenia;

2) zatwierdzanie i okresowy przegląd programów kształcenia oraz efektów kształcenia;

3) przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących procesu kształcenia;

4) zapewnienie wysokiej jakości pracy kadry dydaktycznej;

5) publikowanie informacji.

Rozdział 2.
Struktura organizacyjna
§ 4.

1. Struktura organizacyjna Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia obejmuje
w Akademii dwa poziomy:

1) uczelni,

2) wydziału.

2. Działania w zakresie jakości kształcenia prowadzą:

1) na poziomie uczelni  - Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia;

2) na poziomie wydziału - Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.

§ 5.

1. W skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą:

1) prorektor ds. studenckich - jako przewodniczący;

2) przedstawiciele Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia;

3) przedstawiciel studentów delegowany przez Samorząd;

4) Asystentka Prorektora ds. studenckich – jako sekretarz.

2. W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą:

1) dziekan – jako przewodniczący;

2) wydziałowy koordynator ds. Krajowych Ram Kwalifikacji;

3) dwoje nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, w tym jeden samodzielny nauczyciel akademicki;

4) dwoje studentów.

Rozdział 3.
Zakres kompetencji i obowiązków.

§ 6.

 1. Zakres kompetencji i obowiązków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

1) opracowanie wewnętrznych aktów związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu;

2) opracowywanie projektów ankiet i procedur przeprowadzania badań ankietowych dotyczących procesu kształcenia;

3) opracowanie procedur związanych z jakością kształcenia i kontrola ich realizacji;

4) analiza wyników oceny jakości kształcenia w Akademii;

5) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat krajowych i międzynarodowych wymogów dotyczących jakości kształcenia;

6) analizowanie wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów Uczelni;

7) koordynowanie działań Uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

2. Zakres kompetencji i obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

1) okresowe przeglądy planów studiów i programów kształcenia;

2) weryfikowanie efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów oraz na studiach podyplomowych;

3) ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia;

4) zapewnienie wysokiej jakości pracy kadry dydaktycznej;

5) przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentów dotyczących procesu kształcenia;

6) inicjowanie spotkań władz wydziału ze studentami;

7) opracowywanie form wsparcia studentów przez nauczycieli akademickich;

8) analiza wyników oceny jakości kształcenia na wydziale;

9) publikowanie informacji dotyczących jakości kształcenia.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 7.

1. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2016/2017.

2. Traci moc Uchwała nr 8 /2012 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 3 marca 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.