Strona główna » Jakość kształcenia » Prace na rzecz jakości
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
PRACE NA RZECZ JAKOŚCI

Prace na rzecz wysokiej jakości kształcenia
w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

 1. Opracowanie i wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora –Uchwała nr 8/2012 Senatu AH z dnia 3 marca 2012 r.
 2. Opracowanie i wdrożenie Misji i strategii rozwoju Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora - Uchwała nr 22/2012 Senatu AH z dnia 12 maja 2012 r.
 3. Badanie karier zawodowych absolwentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Od roku akademickiego 2012/2013.
 4. Wprowadzenie Zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz obliczania godzin dydaktycznych - Uchwała nr 26/2012 Senatu AH z dnia 29 września 2012 r.
 5. Powołanie Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia Centrum Nauki Języków Obcych.
 6. Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 7. Opracowanie i wdrożenie jednolitego formularza: Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych,       6 grudnia 2012 r.
 8. Opracowanie i wdrożenie jednolitego formularza: Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej za rok akademicki… - Zarządzenie Rektora nr 3/2013 z dnia 26 stycznia 2013 r.
 9. Opracowanie i wdrożenie jednolitego formularza: Arkusz oceny nauczyciela akademickiego za okres… - Zarządzenie Rektora nr 4/2013 z dnia 26 stycznia 2013 r.
 10. Przygotowanie Zasad dyplomowania studentów w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora - Zarządzenie Rektora nr 15/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
 11. Przygotowanie nowego wzoru Sylabusa przedmiotu na studiach pierwszego i drugiego stopnia - Zarządzenie Rektora nr 21/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. oraz Sylabusa przedmiotu na studiach podyplomowych - Zarządzenie Rektora nr 22/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie okresu i form przechowywania dokumentacji poświadczającej weryfikację osiągniętych efektów kształcenia Uchwała nr 1/2014 Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia z dnia 27 marca 2014 r.
 13. Przygotowanie nowego formularza Recenzji pracy dyplomowej na posiedzeniu UKdsJK w dniu 20 listopada 2014 r. Komunikat Rektora nr 1/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
 14. Wprowadzenie zmian do Regulaminu studiów w AH oraz przygotowanie jednolitego tekstu na posiedzeniu UKdsJK w dniu 22 stycznia 2015 r.
 15. Opracowanie dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się: Zasady, warunki i trybu potwierdzania efektów uczenia się w AH oraz  Sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się w AH- posiedzenie UKdsJK w dniu 22 stycznia 2015 r.
 16. Przygotowanie jednolitego tekstu Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora - podziedzenie UKdsJK w dniu 26 marca 2015 r.
 17. Przygotowanie jednolitego tekstu Regulaminu seminariów doktorskich w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora - posiedzenie UKdsJK w dniu 14 maja 2015 r.
 18. Ocena Misji i strategii rozwoju Akademii - posiedzenie UKdsJK w dniu 3 marca 2016 r. (Uchwała nr 1/2016).
 19. Opracowanie Misji i strategii rozwoju Akademii na lata 2016-2020, posiedzenie UKdsJK w dniu 3 marca 2016 r.- Uchwała nr 4/2016 Senatu AH z dnia 21 maja 2016 r.
 20. Opracowanie nowych Zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, uprawnionych do skorzystania z umorzenia kredytów studenckich na posiedzeniu UKdsJK w dniu 19 maja 2016 r. - Zarządzenie Rektora nr 13/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
 21. Przygotowanie nowych Zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w AH  - Uchwała  nr 5/2016 Senatu AH z dnia 21 maja 2016 r.
 22. Zmodyfikowanie Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w AH - Uchwała nr 6/2016 Senatu AH z dnia 21 maja 2016 r.
 23. Przygotowanie  Zasad organizacyjnych lektoratów języków obcych, posiedzenie UKdsJk w dniu 10 listopada 2016 r.- Komunikat Rektora nr 3/2016 z 29 listopada 2016 r.
 24. Przygotowanie Zasad organizacyjnych zajęć z technologii informacyjnej, posiedzenie UKdsJK w dniu 10 listopada 2016 r. - Komunikat Rektora nr 4/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
 25. Przygotowanie Zasad organizacyjnych zajęć z wychowania fizycznego dla studentów stacjonarnych pierwszego stopnia, posiedzenie UKdsJK w dniu 10 listopada 2016 r. - Komunikat Rektora nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
 26. Propozycja zmiany w Regulaminie studiów dotycząca przenoszenia i uznawania zajęć, posiedzenie UKdsJK w dniu 23 marca 2017 r.
 27. Weryfikacja Zasad dyplomowania studentów z 2013 r., posiedzenie UKdsJK w dniu 23 marca 2017r.