Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY » kierunek: bezpieczeństwo narodowe / politologia » Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 Skład Rady ds Jakości Kształcenia AFiBV >>>


 W trosce o najwyższą jakość edukacji Uczelnia wdrożyła Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, który dotyczy „wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów i studiach podyplomowych osiągane przez studentów i słuchaczy w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów i słuchaczy, a także wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Akademii”.

W związku z powyższym, na wniosek Dziekana Rada Wydziału Nauk Politycznych dnia 24 września 2012 r. powołała Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialną za jakość pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, monitorowanie oceny zajęć przez studentów, ewaluację ankiet studenckich, ocenę planów i programów studiów pod kątem ich zgodności z aktami prawa określającymi kwalifikacje zawodowe na prowadzonym kierunku i specjalnościach.

Zakres kompetencji i obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:
1) okresowe przeglądy planów studiów i programów kształcenia oraz ich efektów;
2) zapewnienie jakości pracy kadry dydaktycznej;
3) przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących procesu kształcenia;
4) inicjowanie okresowych spotkań władz wydziału ze studentami;
5) formy wsparcia studentów ze strony nauczycieli akademickich;
6) analiza wyników oceny jakości kształcenia na wydziale;
7) stosowanie systemu informacyjnego;
8) publikowanie informacji dotyczących jakości kształcenia.

Za realizację zadań wynikających z Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia odpowiada Dziekan Wydziału, zaś w zakresie stanowiącym organami decyzyjnymi są, zgodnie z zapisami Ustawy i wewnętrznych przepisów Uczelni: Rada Wydziału, Dziekan, a w sprawach wymagających decyzji władz uczelni: Senat i Rektor.

W minionym roku akademickim  podjęto wiele działań prawno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.